Stavíme

Image

Čistá voda...

Kvalitní pitná a užitková voda pro obyvatele obcí a měst...

Image

Odpadní voda...

Aby odpadní voda byla opět čistá...

Image

Voda v přírodě...

Udržet soulad mezi lidským využitím vody a samotným životním prostředím.

Image

Tvoříme cesty...

Lidé jsou v pohybu,neustále cestují nebo něco přepravují...

Image

Konečná pro odpady...

Bezpečné a ekologické uložení odpadu, ...

Image

Sport, odpočinek...

Nedílnou součástí spokojeného života je kvalitní odpočinek....

Image

Životní prostředí...

Stavět v souladu s přírodou...

Image

Naše domovy...

Naše stavby jsou pilířem pro příjemné bydlení, vzdělávání, kulturní a společenské akce...

Image

Průmysl a zemědělství...

Naše stavby jsou základem pro administrativu, průmysl a zemědělství...

Image

...a další

Staevební činnosti umíme a baví nás...

Image

Čistá voda...

Pro obyvatele obcí a měst...

Image

Odpadní voda...

Aby odpadní voda byla opět čistá...

Image

Voda v přírodě...

V souladu životním prostředím.

Image

Tvoříme cesty...

Lidé jsou stále v pohybu...

Image

Konečná pro odpady...

Bezpečné a ekologické uložení odpadu, ...

Image

Sport, odpočinek...

Spokojený život je i kvalitní odpočinek....

Image

Životní prostředí...

Stavět v souladu s přírodou...

Image

Naše domovy...

Příjemné bydlení, vzdělávání, kulturní akce...

Image

Průmysl a zemědělství...

Stavby pro administrativu, průmysl a zemědělství...

Image

...a další

Stavební činnosti umíme a baví nás...

Působíme výhradně jako generální dodavatel inženýrských staveb, vodohospodářských staveb a staveb občanské vybavenosti.

Tyto stavby dodáváme „na klíč“. Přímou komunikaci s investorem pro zajištění jeho spokojenosti považujeme za zásadní.

Dle charakteru námi prováděných prací jsou našimi hlavními klientyveřejní zadavatelé obce, města, vodárenské společnosti, společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím, nadace…., ale i soukromí investoři.

qxio-ios-arrow-up

Čistá voda / Výstavba vodovodů a vodojemů

Hlavním účelem našich staveb v této kategorii je zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatele obcí a měst, zajištění pitné či užitkové vody pro zemědělství a průmysl a dopravenítéto vodyvšude tam, kde ji potřebují.

Provádíme stavbyvodních zdrojů, vodovodních přivaděčů, úpravny vod, pozemní i věžové vodojemy, čerpací stanice, vodovodní řady s přípojkami. Všechny stavby realizujeme ve fázi novostaveb, rekonstrukcí, zkapacitnění či oprav.

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 518 322 685

Reference

 • Dubňany - Mutěnice, zkapacitnění přívodního řadu
 • Skupinový vodovod Horňácko
 • Zásobování vodou obce Dobrkovice
 • Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravu vod

qxio-ios-arrow-up

Odpadní voda / Kanalizace a čistírny odpadních vod

Lidské činnosti a sídlas sebou nevyhnutelně přináší negativní vlivy v podobě znečištění. Nejinak je tomuv případě vody. Moderní lidská společnost si tato negativní působení uvědomuje a snaží se je řešit.Právě naše stavby výrazně přispívají k řešení této celospolečenské odpovědnosti. Starají se o to, abyodpadní voda byla opět čistá.

Provádíme výstavbu stokových sítí a čistíren odpadních vod. V portfoliu námi prováděných staveb naleznete kanalizace splaškové, dešťové či jednotné, gravitační, tlakové i podtlakové. Realizujeme kompletní výstavbu čistíren odpadních vod. Vše s dodávkami stavebních i technologických částí. Všechny stavby realizujeme ve fázi novostaveb, rekonstrukcí, zkapacitnění či oprav.

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 518 322 685

Reference

 • Kanalizace a ČOV Horní Němčí
 • Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny - kanalizace a ČOV, dílčí část A: kanalizace
 • Traplice - kanalizace, stoky H, H1, H2, J1, A4

qxio-ios-arrow-up

Voda v přírodě / Úpravy vodních toků, hráze, jezy, protipovodňová opatření

S rozšiřující se lidskou aglomerací roste důraz na řízení vody v přírodě. Aťuž se jedná o její samotné zachycení a efektivní využití pro lidskou potřebu nebo naopak odvedení a zabránění negativním vlivům (nechtěný, nežádoucím, nekontrolovatelným škodám)například při povodních. Naše stavby pomáhají udržet křehký soulad mezi lidským využitím vody a samotným životním prostředím.

Námi prováděné vodohospodářské stavby zahrnují celou škálu staveb realizovaných přímo na vodních plochách nebo v jejich blízkosti. Provádíme úpravy vodních toků, výstavbu a rekonstrukci hrází, jezů, malých přístavišť, výstavbu vodních nádrží a rybníků včetně jejich čištění a revitalizace okolního prostředí. Z protipovodňových opatření pak provádíme výstavbu suchých protipovodňových hrází, suchých i mokrých poldrů.

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 518 322 685

Reference

 • Vltava, PB ř.km 44,6 - 44,3 - oprava opevnění břehu
 • Oprava havarijního stavu opěrné zídky, a příjezdové komunikace v Kobylí
 • Březnice, ústí – Bílkovice, dosypání hrází
 • Hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř. km 19,900 - 20,730 - úprava koruny hráze a LB hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř. km 19,900 - 20,730 zpevnění koruny hráze

qxio-ios-arrow-up

Tvoříme cesty / Komunikace, chodníky, zpevněné plochy, propustky

Lidé jsou v pohybu,neustále cestují nebo něco přepravují. My se snažíme prostřednictvím našich staveb býti jim v tomto konánínápomocni. Jakmile pojedete vozem, na kole či pěšky, do přírody, po městě či mezi nimi, budou Vám naše stavby tuto cestu umožňovat.

Provádíme výstavbu, rekonstrukci a opravy městských a meziměstských komunikací, parkovišť, zastávek, cyklostezek. Úpravu veřejných prostranství, zpevněných ploch, chodníků anáměstí včetně dodávek mobiliáře.Provádíme úpravy polních a lesních cest, naučných stezek, konstrukci opěrných zdí, propustků a přemostění.

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 518 322 685

Reference

 • Oprava veřejného prostranství a lávky u kaple sv. Martina v Kozojídkách
 • Rozcestí Velké Moravy - St. Město
 • Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa
 • Silnice III/4280, Traplice, průjezdní úsek

qxio-ios-arrow-up

Konečná pro odpady / Výstavba a rekultivace skládek odpadů, demolice

I přes veškerou snahu a postupnou změnu myšlení lidé stále produkují obrovské množství odpadu, které nedokáží efektivně zpracovat. Část odpadůlze recyklovat, jiný likvidujeme ve spalovnách, převážná většina však končí na skládkách technického a komunálního odpadu. Naše stavby slouží pro bezpečné a ekologické uložení odpadu, aby co nejméně svými negativními vlivy působil na prostředí kolem nás.

Provádíme výstavbu nových skládek odpadů, jejich rozšíření a jejich opětovnou rekultivaci. Výstavbu sběrných dvorů, sanace drobných ekologických zátěží, demolice.

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 518 322 685

Reference

 • Rekultivace skládky odpadů Strž v k.ú. Košíky
 • Pásové rozšíření skládky Prakšická II
 • Sanace lokality bývalé skládky galvanických kalů Hluboče (p.č. 2259/2, k.ú. Bylnice)

qxio-ios-arrow-up

Sport, odpočinek a hry / Stavby pro sport, rekreaci a hry

Nedílnou součástí spokojenéhoživota je kvalitní odpočinek. I v této oblasti se snažíme našimi stavbami přispět. V námi provedených stavbách se budete cítit příjemně, odpočinete si, pobavíte se, děti si budou moci hrát, nebo se i trochu potrápíte při zdolávání sportovních met.

stavby pro sport, rekreaci a hry. Soustředíme se na výstavbu dětských a školních hřišť, stavíme hřiště v přírodě, krytá i přírodníkoupaliště, aquaparky, krytá i otevřená sportoviště. Stavíme cyklistické, lyžařské, bruslařské či turistické stezky, rekreační a odpočinkové areály.

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 518 322 685

Reference

 • Letní areál koupaliště Pitín
 • Sportovní areál Kozojídky
 • Rozšíření sportovního areálu ve Vlkoši
 • Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Halenkovice
 • Víceúčelové hřiště Košíky

qxio-ios-arrow-up

Životní prostředí / Revitalizace krajinné a sídelní zeleně, terénní úpravy

Přinášíme přírodu do našich sídel a spravujeme prostředí kolem nás.Smyslem naší výstavby není jenom „pouhé stavět“, ale stavět v souladu s přírodou. Proto se zaměřujeme na realizaci stavebních projektů, jenž ochraňují přírodu a udržují plnohodnotné a příjemné životní prostředí všude kolem nás.

Naše stavby zvyšují podíl zelených ploch v našich městech a obcích. Stavíme městské parky a zahrady, upravujeme zeleň podél komunikací, vytváříme zelená náměstí, provádíme úpravy terénů, skrývkové práce, práce pro ochranu zemědělské půdy, sanace sesuvů půdy a vše obdobné.

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 518 322 685

Reference

 • Zamazaná Milotice CHKO Bílé Karpaty
 • Regenerace mokřadu Vypálenky
 • Chodníčky za poznáním Slovensko-Moravského pohraničí
 • Vodní plocha - mokřad Lipov ( VBC Rybník)
 • Revitalizace centra obce Korytná
 • Revitalizace prostranství u ZŠ v obci Boršice u Blatnice

qxio-ios-arrow-up

Naše domovy / Stavby pro bydlení a stavby občanské vybavenosti

Staráme se o to, aby bydlení v obcích a městech bylokomfortnější. Výstavba bytových budov a staveb občanské vybavenosti je pro nás potěšením(posláním, radostí). Naše stavby jsou pilířem pro příjemné bydlení, vzdělávání, kulturní a společenské akce, poskytují zázemí pro lidi na počátku, v průběhu, či sklonku života.

Provádíme výstavbu, rekonstrukce a opravy budov pro bydlení a staveb občanské vybavenosti. Stavíme rodinné domy, školy, školky, kulturní domy, domy s pečovatelskou službou, zdravotnická střediska, penziony, obecní a městské úřady. Provádíme zateplování budov, výměnu oken a další souvisejícíčinnosti.

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 518 322 685

Reference

 • Červený Újezd
 • Příprava území, inženýrské sítě pro RD Velehradská -1. etapa St. Město
 • DPS Těmice
 • Stavební úpravy KD Vlachovice

qxio-ios-arrow-up

Průmysl a zemědělství / Zemědělská a průmyslová výstavba

Podporujeme produktivitu. Naše stavby jsou základem pro administrativu, průmysl a zemědělství.

 

Provádíme rekonstrukce, opravy a výstavbu průmyslových, zemědělských a administrativních objektů. Stavíme kancelářské budovy, průmyslové výrobní haly, objekty pro skladování, objekty pro chov hospodářských zvířat. Na pozemcích provádíme výstavbu zavlažovacích a odvodňovacích sítí, oplocujeme areály.E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 518 322 685

Reference

 • Skladová zóna Jirny - tech. Infrastruktura
 • Lana Ždírec
 • Rozšíření administrativně provozního areálu PSVS, a.s.
 • Stavba opravárenského střediska Brumov
 • Zasíťování farmy Těmice

qxio-ios-arrow-up